Skip to main content

Sinds 1 januari 2024 kan een werknemer die arbeidsongeschikt wordt tijdens zijn jaarlijkse vakantie, zijn vakantiedagen overdragen tot na het einde van zijn arbeidsongeschiktheid.

Indien de werknemer beroep wil doen op deze mogelijkheid om zijn wegens ziekte niet-opgenomen vakantiedagen over te dragen naar een later tijdstip moet hij:

  • de werkgever onmiddellijk verwittigen van zijn verblijfsadres indien hij zich niet op zijn thuisadres bevindt;
  • aan de werkgever een geneeskundig getuigschrift bezorgen binnen de 2 werkdagen na het begin van de ziekte (behalve in geval van overmacht). Deze verplichting geldt altijd, t.t.z. ook indien de vrijstelling van ziekteattest voor de eerste dag ziekte van toepassing is (in ondernemingen met minstens 50 werknemers) of zelfs wanneer de werkgever niet uitdrukkelijk vraagt naar de voorlegging van een ziekteattest;
  • aan de werkgever uitdrukkelijk meedelen dat hij gebruik wenst te maken van zijn recht op behoud van zijn vakantiedagen vanaf het einde van de ziekteperiode.

Een koninklijk besluit legt nu een specifiek model van geneeskundig getuigschrift vast. Je vindt dit model terug op de website van de FOD WASO: Schorsingen van de arbeidsovereenkomst – ziekte en ongeval | Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be). De werknemer is evenwel niet verplicht om dit model te gebruiken indien hij beroep wil doen op de mogelijkheid om zijn vakantiedagen uit te stellen.

Bron: Koninklijk besluit van 22 december 2023 tot vaststelling van een specifiek model van geneeskundig getuigschrift voor de arbeidsongeschiktheid die zich voordoet tijdens een periode van jaarlijkse vakantie, BS 29 december 2023.