Skip to main content

Iedere werkgever kan bij cao of bij arbeidsreglement voorzien dat een werknemer in geval van arbeidsongeschiktheid een geneeskundig getuigschrift moet voorleggen. Indien dergelijk voorschrift er niet is, moet de werknemer een geneeskundig getuigschrift voorleggen op verzoek van de werkgever.

Behoudens in geval van overmacht moet dit geneeskundig getuigschrift verstuurd worden naar de werkgever of afgegeven worden op de onderneming binnen de twee werkdagen vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid of de dag van de ontvangst van het verzoek, tenzij de cao of het arbeidsreglement een andere termijn bepaalt.

In afwijking van deze algemene verplichting is iedere werknemer sedert 28 november 2022 drie keer per kalenderjaar vrijgesteld van deze verplichting voor de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.

De werknemer die gebruik maakt van deze vrijstelling is ook niet verplicht om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen indien de werkgever hierom zou verzoeken.

De vrijstelling is niet alleen van toepassing in geval van arbeidsongeschiktheid van één dag, maar ook indien het gaat om de eerste dag van een langere periode van arbeidsongeschiktheid.

Indien de werknemer gebruik maakt van de vrijstelling, dan blijft hij wel verplicht om de werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen indien hij tijdens de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid op een ander adres dan zijn gewoonlijke verblijfplaats zou verblijven.

Stelt de onderneming minder dan 50 werknemers tewerk (telling in koppen) op 1 januari van het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet? Dan kan de werkgever aan zijn werknemers vragen om ook voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid een geneeskundig getuigschrift voor te leggen. Dit is wel enkel mogelijk indien de werkgever dit uitdrukkelijk voorziet in een ondernemings-cao of het arbeidsreglement.

Concreet voor 2024:

Worden er op 1 januari 2024 dus minder dan 50 werknemers tewerkgesteld binnen jouw onderneming, dan kan er afgeweken worden van bovenstaande regeling en kan er dus aan de werknemers worden gevraagd om ook voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid een geneeskundig getuigschrift voor te leggen, mits dit uitdrukkelijk opgenomen is in een ondernemings-cao of het arbeidsreglement.

Opgelet, voorzag je deze afwijking reeds, maar worden er op 1 januari 2024 minstens 50 werknemers tewerkgesteld binnen jouw onderneming. Dan kan deze afwijking niet worden toegepast voor 2024 en hebben jouw werknemers dus recht op de vrijstelling van deze verplichting voor de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.

Bron: Wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, BS 18 november 2022.