Skip to main content

De schuldenproblematiek is de laatste jaren fors toegenomen. Als gevolg daarvan krijgen steeds meer werkgevers te maken met loonbeslag of –overdracht bij één van hun werknemers. We stellen vast dat werkgevers hier niet altijd de nodige aandacht aan besteden. Daarom herhalen we in dit artikel nog eens kort de aandachtspunten.

Verklaring derde-beslagene

Zowel bij een bewarend beslag als bij een uitvoerend beslag moet de werkgever als derde-beslagene binnen de 15 kalenderdagen vanaf de ontvangst van het beslag een verklaring doen omtrent de sommen die het voorwerp vormen van het beslag. Zo moet hij bijvoorbeeld meedelen of er andere loonbeslagen en/of- overdrachten bestaan en welk hun rangorde is.

Deze verklaring moet aan de beslagleggende schuldeiser of de gerechtsdeurwaarder worden overgemaakt per aangetekende brief of via overhandiging van de verklaring tegen ontvangstbewijs.

Indien de werkgever de verklaring van derde-beslagene niet of onnauwkeurig verricht, kan hij na dagvaarding door de beslaglegger geheel of gedeeltelijk schuldenaar verklaard worden.

Bij loonoverdracht is de werkgever niet verplicht om een verklaring te doen omtrent het loon van de werknemer, zoals bij loonbeslag wel het geval is. Veel schuldeisers vragen toch om een modelformulier in te vullen. U kan deze informatie verstrekken.

Dikwijls ontvangen werkgevers echter een louter verzoek tot inlichtingen van de schuldeisers, bijvoorbeeld in het kader van een toekomstige loonoverdracht. Aangezien de nieuwe privacywet strikte regels oplegt betreffende de verwerking van de persoonsgegevens en u geen wettelijke basis heeft om de informatie aan de schuldeiser te verstrekken, raden wij af om op deze vraag in te gaan.

Inhoudingen op het loon

De delen van het loon die vatbaar zijn voor loonbeslag of –overdracht moeten worden overgemaakt aan de schuldeiser.

Opgelet: in geval van achterstallig onderhoudsgeld moet het volledige loon worden ingehouden.

Na ontvangst van een loonbeslag of –overdracht dient u dit dan ook zo spoedig mogelijk aan ons over te maken, zodat we hiermee kunnen rekening houden bij de loonverwerking. Het ingehouden bedrag wordt op de loonfiche vermeld.

Indien u als werkgever zelf voor de storting van de lonen aan uw werknemers zorgt, dient u het ingehouden bedrag ook zelf over te maken aan de schuldeiser! We merken helaas dat dit de laatste tijd steeds vaker niet gebeurt. Gelieve er rekening mee te houden dat u dan het risico loopt dat u zelf zal moeten opdraaien voor de schulden die de werknemer heeft gemaakt.

De inhoudingen moeten uitgevoerd worden tot u een handlichting (= schriftelijk document dat aan de werkgever bevestigt dat het loonbeslag of de –overdracht werd beëindigd) ontvangt.