Skip to main content

Vanaf 1 januari 2022 moeten variabele vergoedingen (kosten terugbetaald op basis van bewijsstukken) ook worden verantwoord door de werkgever aan de hand van de fiscale fiches. Dit betekent dat vanaf die datum het totale bedrag van de terugbetaling moet worden vermeld.

Verder bepaalt de circulaire 2021/C/20 ook dat voor tussenkomsten van de werkgever in het kader van thuiswerk vanaf diezelfde datum het volledige bedrag van alle kostenvergoedingen (dus zowel forfaitaire als variabele kostenvergoedingen) moeten worden gemeld op de fiche.

DOEL?

De wetswijziging en circulaire passen in een breder kader van de anti-witwas wetgeving en de huidige context waarin thuiswerk en de terugbetaling van de daaraan verbonden eigen kosten van de werkgever steeds belangrijker worden.

De wettelijke basis voor het meedelen van zowel vaste als variabele kostenvergoedingen zal de controle op het dubbel gebruik van forfaitaire en variabele vergoedingen makkelijker maken.

SANCTIE?

Er kan een administratieve boete tussen 50 EUR en 1.250 EUR worden opgelegd voor de niet-naleving van de ficheverplichting.

 

Bron: Wet van 27 juni 2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 30 juni 2021