Skip to main content

Wanneer moet het loon betaald worden?

Principe

Het loon moet op regelmatige tijdstippen betaald worden:

  • Ten minste twee maal per maand met een tussenpoos van ten hoogste 16 dagen voor de arbeiders. Er moet dus steeds een voorschot betaald worden aan arbeiders. Dit voorschot moet bij benadering overeenstemmen met het verschuldigde nettoloon. De tweede betaling moet een definitieve betaling van het loon van de maand uitmaken.
  • Een maal per maand voor bedienden

Betalingsdatum

De betalingstermijn kan bepaald worden door:

  • Een collectieve arbeidsovereenkomst
  • Het arbeidsreglement. Dit mag de betaaldatum uiterlijk de 7de werkdag na de arbeidsperiode waarvoor de uitbetaling gebeurt, vaststellen
  • Bij ontstentenis van een CAO of bepalingen in het arbeidsreglement, moet het loon uiterlijk betaald worden op de 4de werkdag na de arbeidsperiode waarvoor de uitbetaling gebeurt

Onder werkdag wordt verstaan: alle dagen van de week, met uitzondering van zon- en feestdagen.