Skip to main content

Recent werd een wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, die wijzigingen aanbrengt aan de opzeggingstermijn bij een ontslag uitgaande van de werknemer.

Huidige regeling: twee-stappenregel
N.a.v. de wet eenheidsstatuut werden sedert 1 januari 2014 nieuwe opzeggingstermijnen ingevoerd in de arbeidsovereenkomstenwet.

In deze wet is er voorzien in een overgangsregeling, namelijk de twee-stappenregel, voor arbeidsovereenkomsten aangevangen vóór 1 januari 2014:

  • STAP 1: berekening opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven op 31 december 2013;
  • STAP 2: berekening opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014.

Nieuwe wet: schrapping twee-stappenregel
De nieuwe wet schrapt deze twee-stappenregel bij een ontslag uitgaande van de werknemer. De werknemer zal dus enkel de nieuwe opzeggingstermijnen moeten naleven, zoals opgenomen in artikel 37 van de arbeidsovereenkomstenwet:

Anciënniteit werknemer bij ingang opzegtermijn Opzeg door de werknemer
< 3 maanden 1 week
3 tot < 4 maanden 2 weken
4 tot < 5 maanden 2 weken
5 tot < 6 maanden 2 weken
6 tot < 9 maanden 3 weken
9 tot < 12 maanden 3 weken
12 tot < 15 maanden 4 weken
15 tot < 18 maanden 4 weken
18 tot < 21 maanden 5 weken
21 tot < 24 maanden 5 weken
2 tot < 3 jaar 6 weken
3 tot < 4 jaar 6 weken
4 tot < 5 jaar 7 weken
5 tot < 6 jaar 9 weken
6 tot < 7 jaar 10 weken
7 tot < 8 jaar 12 weken
vanaf 8 jaar 13 weken

Zowel voor arbeiders als bedienden geldt er dus, bij een ontslag uitgaand van de werknemer, een maximale opzeggingstermijn van 13 weken.

De nieuwe wet treedt in werking 6 maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, namelijk op 28 oktober 2023.

De ontslagen vóór de inwerkingtreding van deze wet, blijven al hun gevolgen behouden.

Bron: Wet van 20 maart 2023 tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen voor wat de aanpassing van de wettelijke maximale opzeggingstermijnen in het geval van opzegging door de werknemer betreft, BS 28 april 2023.

Close Menu

Ons kantoor is open van maandag tem. vrijdag
van 08u30-12u30 en 13u30-16u30

Merksemheidelaan 72
2170 Antwerpen