Skip to main content

Op 26 september 2023 publiceerde de fiscus een circulaire over de koopkrachtpremie. Hierna vind je de belangrijkste krachtlijnen van deze circulaire terug.

1. Vrijstelling bij de werknemers
Op sociaal vlak wordt het voordeel dat wordt toegekend onder de vorm van een koopkrachtpremie in ondernemingen die goede resultaten hebben behaald in 2022, niet als loon beschouwd wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zij wordt dan vrijgesteld van sociale bijdragen in hoofde van de werknemer en wordt onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5 %.

De koopkrachtpremie die vanaf 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023 wordt uitgereikt op basis van een collectieve of individuele overeenkomst, is vrijgesteld van inkomstenbelastingen bij de werknemer, op voorwaarde dat aan alle voorwaarden opgenomen in de sociale regelgeving is voldaan. Deze vrijstelling is beperkt tot € 750 per verkrijger en per jaar.
Als een werknemer in 2023 van meer dan één werkgever koopkrachtpremies krijgt en het totale bedrag van die koopkrachtpremies meer dan € 750 bedraagt, zal het gedeelte boven € 750 een belastbaar inkomen vormen.

Als één van de sociale voorwaarden niet is vervuld, wordt de koopkrachtpremie bij de werknemer voor het totale bedrag als een belastbaar voordeel van alle aard beschouwd.

2. Aftrekbaarheid als beroepskost (bij de werkgever)
Voor de werkgever zijn de koopkrachtpremie en de erop betrekking hebbende bijzondere sociale bijdrage aftrekbaar als beroepskosten.

Om aftrekbaar te zijn bij de werkgever moet de koopkrachtpremie worden vermeld op de passende individuele fiche (281.10 of 281.20) onder de belastbare bezoldigingen.

3. Mogelijke cumul
Deze nieuwe bepalingen gelden onafhankelijk van de bestaande bepalingen inzake de consumptiecheque en de coronapremies zodat deze kunnen worden gecombineerd.

4. Geldigheid
De koopkrachtpremie op papieren drager vermeldt uitdrukkelijk dat zij geldig is tot en met 31 december 2024 en moet duidelijk haar uitgiftedatum vermelden. Opgelet, uitgiftemaatschappijen werken niet meer met papieren consumptiecheques.

De koopkrachtpremie in elektronische vorm is eveneens geldig tot en met 31 december 2024.

Binnen drie maanden na de vervaldatum van de koopkrachtpremies, kan de werknemer bij de uitgever ervan een eenmalige aanvraag doen tot reactivering. De gereactiveerde koopkrachtpremies hebben een geldigheidsduur van drie maanden.

5. Grenzen
Het totale bedrag van de door de werkgever toegekende koopkrachtpremies mag, afhankelijk van de omvang van de in 2022 gerealiseerde winst, niet meer bedragen dan € 500 of € 750 per werknemer:

  • wanneer de onderneming een hoge winst heeft behaald in 2022, mag de koopkrachtpremie maximum € 500 bedragen;
  • wanneer de onderneming een uitzonderlijk hoge winst heeft behaald in 2022, mag de koopkrachtpremie maximum € 750 bedragen.

Een koopkrachtpremie die wordt toegekend aan een werknemer die reeds koopkrachtpremies voor een totaal bedrag van € 500 of € 750 van dezelfde werkgever heeft ontvangen, geeft geen recht op de vrijstelling.
De koopkrachtpremies zijn in dat geval voor hun totaliteit belastbaar bij de werknemer en niet enkel voor het gedeelte dat de grens van € 500 of € 750 overschrijdt.

  1. Beoogde werknemers
    De volgende werknemers komen in aanmerking voor een koopkrachtpremie:
  • bedrijfsleiders met een arbeidsovereenkomst;
  • studenten;
  • werknemers die niet meer in dienst zijn.

Aangezien de voorwaarden voor de vrijstelling van koopkrachtpremies zijn voorzien in een sociale bepaling die enkel van toepassing is op werknemers, vallen zelfstandige bedrijfsleiders (zonder arbeidsovereenkomst) buiten het toepassingsgebied van deze vrijstelling. De koopkrachtpremies die zij zouden ontvangen, zijn dus niet vrijgesteld.

Bron: Circulaire 2023/C/82 over de koopkrachtpremie, www.fisconetplus.be