image

BELANGRIJK: OPNIEUW CORONA-TELEWERKAANGIFTE - MEI 2021 (DEADLINE: DONDERDAG 6 MEI 2021)!


DE KLANTEN WAARVOOR WIJ DE TELEWERKAANGIFTE BETREFFENDE DE MAAND APRIL 2021 HEBBEN VERRICHT, ZULLEN IN DE LOOP VAN VOLGENDE WEEK VOOR DE TELEWERKAANGIFTE VAN DE MAAND MEI 2021 AFZONDERLIJK GECONTACTEERD WORDEN!


Geachte klant

Telewerk blijft een belangrijke maatregel om het stijgend aantal Coronabesmettingen terug te dringen.

Momenteel is telewerk verplicht voor alle werkgevers en hun werknemers. Er is op dit vlak geen onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële bedrijven. Er zijn slechts twee uitzonderingen voorzien. Het verplichte telewerk geldt niet wanneer telewerk onmogelijk is:

door de aard van de functie;

of omwille van de continuïteit van de onderneming, activiteit of dienstverlening.

Indien telewerk niet kan worden toegepast, nemen de ondernemingen, verenigingen en diensten de nodige maatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en het verplicht dragen van het mondmasker. Elke werknemer die niet telewerkt moet bovendien beschikken over een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

***

VERPLICHTE MAANDELIJKSE TELEWERKAANGIFTE VOOR ALLE WERKGEVERS

Élke werkgever is verplicht een aangifte telewerk te doen op de site van de RSZ. Deze verplichting geldt ook als er in uw onderneming niemand kan telewerken.

UITZONDERING

Enkel de ondernemingen die verplicht gesloten zijn en waar er niet gewerkt wordt gedurende de volledige maand, moeten geen telewerkaangifte doen.

De volgende informatie dient te worden bezorgd aan de RSZ:

het aantal personen (werknemers, zelfstandigen, uitzendkrachten, werknemers van onderaannemers…) die op regelmatige basis aanwezig zijn in de onderneming tijdens de betrokken periode;

en het aantal personen in een functie waarvoor telewerk niet mogelijk is:

u moet het aantal personen die regelmatig aanwezig zijn in uw onderneming en waarmee u geen arbeidsovereenkomst heeft afgesloten (zoals uitzendkrachten, zelfstandigen,…) er ook bij tellen;

u moet hierbij geen rekening houden met personen die slechts deels telewerken of personen die slechts af en toe aanwezig zijn in uw onderneming.

De namen van de betrokken personen moeten niet opgenomen worden. U moet enkel de aantallen vermelden.


Tot voor kort werden Horecazaken (verplicht gesloten) die take away organiseren, ook verplicht om een telewerkaangifte te doen.


De RSZ heeft zijn standpunt gewijzigd.


Horecazaken, die als alternatief take away organiseren, moeten de aangifte telewerk niet invullen zo lang zij verplicht zijn gesloten.


BEGRIP NIET-TELEWERKBARE FUNCTIE

Hiermee wordt bedoeld elke functie die van nature ter plaatse moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld onthaalpersoneel, keukenpersoneel, schoonmaakpersoneel, administratieve medewerkers die hun opdrachten niet van thuis kunnen verrichten, enzovoort.
Wanneer een werknemer occasioneel of voor specifieke taken kan telewerken, wordt hij niet beschouwd als een persoon met een “niet-telewerkbare functie” en moet hij dus niet worden meegeteld.

Personen die bijgevolg uitzonderlijk aanwezig zijn omdat zij bijvoorbeeld materiaal moeten ophalen, bepaalde documenten uitprinten of een evaluatiegesprek moeten houden, kunnen dit verantwoorden en moeten niet worden toegevoegd aan het aantal van “niet-telewerkbare” functies. Hetzelfde geldt voor directieleden en personen die behoren tot het lijnmanagement (bijvoorbeeld ploegbazen, teamchefs,...).


***


WANNEER MOET DE AANGIFTE GEBEUREN?*

De gevraagde gegevens moeten één keer per maand worden geregistreerd. De registratie moet elke maand ten laatste op de zesde kalenderdag gebeuren:

De gegevens voor de maand april 2021 moeten ten laatste op dinsdag 6 april 2021 worden geregistreerd.

De gegevens voor de maand mei 2021 moeten ten laatste op donderdag 6 mei 2021 worden geregistreerd.

De gegevens voor de maand juni 2021 moeten ten laatste op zondag 6 juni 2021 worden geregistreerd.

*De maandelijkse aangifte moet gebeuren via www.socialsecurity.be.

Indien u gekend bent in het toegangssysteem van de RSZ ( CSAM) kan u kiezen voor “ Als onderneming aanmelden voor een onderneming”.
Bent u niet gekend dan dient u te kiezen voor “ Als burger aanmelden voor een onderneming”. Op de volgende pagina dient u dat nog eens te bevestigen.
Inloggen gebeurt via Itsme of met eID door een mandataris van uw onderneming.

Er moet per vestigingseenheid een formulier worden ingevuld. Vanaf 20 vestigingseenheden kunnen de gegevens voor alle vestigingseenheden ingediend worden met een Excel-bestand.

Indien gewenst kan u een stappenplan van de aangifte bij ons bekomen.WIJZIGINGEN

Het gaat over een foto van uw onderneming op de eerste werkdag van de maand van het aantal personen werkzaam op een vestigingseenheid (1 april, 3 mei en 1 juni). Wijzigingen in de loop van de maand moet u niet aangeven.

Wanneer u als werkgever na een maand een nieuwe registratie uitvoert, doet u dat met een nieuw formulier. De nieuwe aangifte van bv. mei verloopt dus niet via een wijziging van het eerder ingediende formulier van april.

SANCTIES

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving voor zijn werknemers. Daarom moet de werkgever maximaal preventieve maatregelen uitwerken om de verspreiding van corona op het werk tegen te gaan.

De sociale inspectiediensten zijn bevoegd voor het toezicht van het naleven van de verplichtingen inzake het telewerk. Het niet naleven van deze verplichting kan gesanctioneerd worden met een geldboete van 4000 euro.


WAT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN?

Indien u wenst dat wij de registratie voor u doen voor één of meerdere vestigingseenheden, kan u hiervoor een mail sturen naar info@natpat.be. Gezien wij niet over alle gegevens (niet-telewerkbare functies) beschikken, zal u na het versturen van uw mail door 1 van onze medewerkers telefonisch of per mail gecontacteerd worden om alle informatie (verklaring op eer) op te vragen teneinde een correcte aangifte te kunnen doen. Wij zullen voor deze dienst een eenmalige kost aanrekenen van 45 euro per vestigingseenheid.

Indien u wenst dat wij voor u de aangifte doen, dan gaat u er automatisch mee akkoord dat Natpat handelt als gevolmachtigde van uw onderneming voor deze aangifte.Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bij vragen, aarzel niet ons te contacteren.

Team NATPAT