image

Corona: gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing!

De regering voorziet als één van de steunmaatregelen in de coronacrisis een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die tijdelijke werkloosheid moesten invoeren.


Werkgevers, ongeacht hun activiteit, die tussen 12 maart en 31 mei 2020 gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen minimum één werknemer op tijdelijke werkloosheid geplaatst hebben, komen in aanmerking voor een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor de maanden juni, juli en augustus 2020.

Bovenstaande voorwaarde kunnen wij perfect in ons systeem nagaan. De klanten die aldus aan deze voorwaarde voldoen, worden eerstdaags apart aangeschreven, zodoende aan de hand van een verklaring op eer de bijkomende voorwaarden gecontroleerd kunnen worden. Mocht u van ons eerstdaags geen schrijven/mailing ontvangen en meent u toch in aanmerking te komen voor deze steunmaatregel, dient u ons zeker zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, zodat wij u de nodige documenten kunnen bezorgen.


Hoeveel bedraagt het voordeel?

De vrijstelling bedraagt 50% van het positieve verschil tussen de bedrijfsvoorheffing van mei 2020 en de bedrijfsvoorheffing van elk van de maanden juni, juli en augustus 2020. Er mag geen rekening worden gehouden met de bedrijfsvoorheffing op vakantiegeld, eindejaarspremie, achterstallige bezoldigingen en opzeggingsvergoedingen. Ook de bedrijfsvoorheffing van bedrijfsleiders komt niet in aanmerking.


Voorbeeld:

BV kosten mei 2020 (referteperiode): 1.000 euro

BV kosten juni 2020: 1.500 euro

De niet door te storten bedrijfsvoorheffing over de maand juni 2020 bedraagt:

1.500 – 1.000 = 500 x 50% = 250 euro


Beperkingen

De totale vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing mag over de drie maanden samen niet meer dan 20 miljoen euro bedragen.

Ondernemingen die in de periode tussen 12 maart en 31 december 2020 uitkeringen hebben betaald aan aandeelhouders onder de vorm van een inkoop van eigen aandelen of een toekenning of uitkering van dividenden (met inbegrip van de uitkering van liquidatiereserves, een kapitaalvermindering of elke andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen) en ondernemingen die een link hebben met een vennootschap in een belastingparadijs, zijn uitgesloten van deze maatregel.