image

De consumptiecheque is er!

De consumptiecheque is er!

Zoals u weet werden er n.a.v. de coronacrisis de laatste weken heel wat steunmaatregelen aangekondigd om de economie te stimuleren en de koopkracht van de burgers te bevorderen.

Eén van deze maatregelen, de consumptiecheque, is in werking getreden. Deze cheque maakt het mogelijk om werknemers een extra koopkracht van € 300 te schenken die men kan uitgeven in horecazaken, sportclubs en een hele reeks culturele en vrijetijdsactiviteiten.

De cheque wordt niet als loon beschouwd en is vrijgesteld van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing als er wordt voldaan aan de opgelegde voorwaarden. Voor de werkgever is de consumptiecheque 100% aftrekbaar.

De werkgever kan de cheques toekennen aan elke werknemer of aan een objectief afgebakende categorie binnen het personeel. Een individuele toekenning is niet toegelaten. De werkgever is niet verplicht om dit voordeel toe te kennen, tenzij een sectorale cao dit in de toekomst zou voorzien.

Deze cheque kan niet worden uitgereikt aan de zelfstandige bedrijfsleider.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • de consumptiecheque mag niet worden toegekend ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of van enig ander voordeel;
  • de toekenning van de cheque wordt vastgelegd in een (sectorale of bedrijfs)-cao. Indien een bedrijfscao niet kan worden afgesloten wegens gebrek aan een vakbondsafvaardiging, dan mag de toekenning worden geregeld in een individuele overeenkomst. In dat geval mag het bedrag van de cheque niet hoger zijn dan het hoogste bedrag toegekend bij cao in dezelfde onderneming;
  • de cao of de individuele overeenkomst bepaalt de hoogste nominale waarde van de cheque, met een maximum van € 10 per consumptiecheque. De totaalwaarde van de cheque mag maximaal € 300 bedragen;
  • een consumptiecheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd en het totaalbedrag ervan moet op de individuele rekening worden vermeld.


Eenieder die de voorwaarden in acht neemt, kan en mag de consumptiecheque uitgeven. Dit kan gaan van het lokaal bestuur, de werkgever zelf, een andere onderneming tot een uitgever van gelijkaardige cheques.

De werkgever kan deze consumptiecheque uitgeven tot 31 december 2020. Deze blijft geldig tot 7 juni 2021.
De geldigheidsdatum moet ook expliciet worden vermeld op de cheque.

Een wetsvoorstel voorziet dat:

  • de cheques ook mogen worden afgeleverd onder elektronische vorm;
  • ze ook mogen worden besteed in kleinhandelszaken die verplicht langer dan één maand gesloten zijn geweest  en die voldoen aan de definitie van een microvennootschap.

Van zodra deze aanvullingen definitief zijn, houden wij u op de hoogteBron: K.B. van 15 juli 2020tot invoeging van een artikel 19quinquies in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 17 juli 2020.