image

BELANGRIJK BERICHT VOOR ONZE WERKGEVERS DIE GEBRUIK MAKEN VAN TW CORONA - MELDINGSPLICHT!!

Beste werkgever

Op woensdag 8 juli 2020 stuurden wij u over deze materie reeds een nieuwsbrief. Wij trachten alle informatie op de voet te volgen. Naar aanleiding van huidig overleg willen wij u in kennis stellen van nog enkele bijkomende belangrijke elementen voor werkgevers die hun werknemers op overmacht plaatsen ten gevolge Covid-19, want indien niet aan de meldingsplicht is voldaan, kan u geen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid en bent u loon verschuldigd voor deze dagen!

Op 24 juni 2020 is per bijzondere-machtenbesluit vastgelegd dat u bij het inroepen van tijdelijke werkloosheid, die aanvangt na 12 juli 2020 (dus vanaf 13 juli 2020), verplicht bent uw werknemers voorafgaandelijk te informeren over de periode waarin u tijdelijke werkloosheid wegens Covid-19 invoert alsook de regeling van de werkloosheid.

Voor welke werkgever?
Voor elke werkgever die voor minstens één werknemer vanaf 13 juli 2020 tijdelijke werkloosheid overmacht wegens COVID-19 invoert of een toename van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid voorziet.  

Wanneer moet u dit doen?

U moet de werknemer op voorhand informeren telkens de werknemer :

- voor de eerste keer tijdelijk werkloos wordt;

- opnieuw tijdelijk werkloos wordt;

- zijn aantal werkloosheidsdagen verhoogd worden;

overgaat van een regeling van gedeeltelijke naar volledige tijdelijke werkloosheid.

Op voorhand betekent ten laatste de dag voor aanvang van de werkloosheid.

Let op! Indien u af en toe gebruik maakt van de mogelijkheid om uw werknemers in overmacht ten gevolge van Covid-19 te plaatsen, dient u voor al deze afzonderlijke dagen/periodes een aparte melding te doen. Voor onderbroken periodes door bijvoorbeeld vakantie, ziekte, …, dient er, om misbruik te voorkomen, ook telkens aan aparte melding van de werkloosheid aan de werknemer te gebeuren.

Hoe moet u dit doen?

De wijze waarop u dat doet is vrij te kiezen. Dit kan individueel of collectief gebeuren. Een voorbeelddocument kan u bekomen op onze website onder de rubriek "documenten". De meldingsplicht kan via mail, SMS, Whats’app, telefonisch, een portaal waar de werknemers de info kunnen lezen, brief, communicatie op de werkvloer, uithanging op een zichtbare plaats in de lokalen (ad valvas),…. Voor zover de melding gebeurt en de werknemer de info kan ontvangen.

Let op!We raden u aan om een  bewijs van de mededeling bij te houden. Dit om eventuele discussies achteraf met uw werknemer te vermijden. Om deze reden is het volgens ons niet aanbevolen om de melding telefonisch te doen.

Wat moet u vermelden in de mededeling?

- de periode van de tijdelijke werkloosheid (begin- en einddatum). Als einddatum mag gerefereerd worden naar de einddatum van de specifieke regeling TW corona.

- de dagen of het aantal dagen dat de werknemer werkloos is

- de dagen of het aantal dagen dat de werknemer geacht wordt te werken

- de formaliteiten waaraan de werknemer moet voldoen om zijn uitkering aan te vragen en dat hij zich moet wenden tot zijn uitbetalingsinstelling.

Let op! Bij elke wijziging van bovenstaande moet u de werknemer vooraf verwittigen van de nieuwe situatie en een nieuwe melding doen.

Terugroeping van de werknemer tijdens een periode van overmacht

De algemene reglementering inzake tijdelijke werkloosheid blijft evenwel gelden. De arbeidsovereenkomst blijft aldus bestaan en de werknemer zal dan ook ter beschikking moeten blijven van de werkgever om de arbeid terug aan te vatten van zodra de schorsingsperiode een einde neemt, ook indien dit vervroegd gebeurt.

Tot slot

Naast de melding aan de werknemers dient u ook, indien die in uw bedrijf aanwezig zijn, de ondernemingsraad (OR) of de vakbondsafvaardiging op de hoogte te stellen van bovenstaande mededeling.

Wij willen ook nog benadrukken dat het niet toegelaten is gelegenheidsarbeiders, studenten, flexijobbers, voorrang te geven en arbeid te laten verrichten in plaats van uw gewone werknemers die werkloos zijn geplaatst ten gevolge Covid-19.

Tevens doen er geruchten de ronde dat, indien een werknemer op vakantie vertrekt, naar om het even welke bestemming, na afloop terug keert naar België en door een (rood of oranje risicogebied) twee weken in quarantaine geplaatst wordt, de RVA deze periode niet meer zou vergoeden en dit dus ten laste van de werkgever zou komen.

Echter werd hierover nog geen definitief besluit gemaakt en is dit nog niet bevestigd. Van zodra wij hierover definitief uitsluitsel mogen ontvangen, komen wij hier zeker op terug.

Met vriendelijke groeten

Team Natpat