image

Update COVID–19 – betalingen RSZ en bedrijfsvoorheffing!!

Beste klanten

Zoals u reeds weet hebben wij onze dienstverlening aangepast in het kader van de huidige corona-crisis en naar aanleiding van de strikte maatregelen door de nationale veiligheidsraad dd. 17/03/2020. Zo werken al onze medewerkers op regelmatige basis van thuis uit. Dit brengt uiteraard beperkingen met zich mee in onze dienstverlening maar wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Graag willen wij vragen voor jullie begrip in deze moeilijke tijden. U kan ons ten allen tijde via mail bereiken op info@natpat.be. Wij blijven ook elke dag telefonisch bereikbaar tussen 10.00u en 12.00u.

In deze nieuwsbrief kan u een antwoord terugvinden op uw vragen m.b.t. de betalingen RSZ en bedrijfsvoorheffing:

 • Uitstel van betalingen BV

De bedrijfsvoorheffing moet normaal aan de overheid betaald worden de maand volgend op dewelke de bedrijfsvoorheffing betrekking heeft.

Elke werkgever krijgt echter een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Schematisch voorgesteld:


Betaling van bedrijfsvoorheffing:

Termijn betaling verlengd tot:

Maandaangifte februari 2020

13 mei 2020

Maandaangifte maart 2020

15 juni 2020

Kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020

15 juni 2020

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.

Zie hiervoor: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.

 • Uitstel van betalingen RSZ

De Federale Regering heeft een hoop maatregelen genomen in het kader van de coronacrisis. Eén daarvan betreft het uitstel van betalingen aan RSZ tot 15 december 2020. Afhankelijk van de groep waartoe uw onderneming behoort, betreft het een automatisch uitstel (groep 1), een uitstel na voorafgaande aangifte (groep 2) of geen uitstel (groep 3).


Het hierna vermelde uitstel van betalingen heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020:

De nog te betalen wijzigingen van bijdragen;

De maandelijkse schijven van de lopende afbetalingsplannen;

Het derde voorschot voor het 1e kwartaal (normaal te betalen op 05.04.2020);

Het saldo van het 1e kwartaal (normaal te betalen op 30.04.2020);

Het debetbericht jaarlijkse vakantie dat aan de werkgevers wordt verstuurd vanaf 01.04.2020 en voor 30.04.2020 moet worden betaald;

De voorschotten voor het 2e kwartaal;

Het saldo van het 2e kwartaal.


Groep 1: automatisch uitstel RSZ

Aan ondernemingen die door de coronamaatregelen verplicht gesloten zijn, heeft de RSZ automatisch een uitstel van betaling toegekend. Het gaat om werkgevers in de volgende sectoren:

 • de horeca,
 • de culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector,
 • alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de bepalingen van de betreffende ministeriële besluiten gesloten zijn, met uitzondering van:
  • voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels,
  • dierenvoedingswinkels,
  • apotheken,
  • krantenwinkels, en
  • tankstations en leveranciers van brandstoffen.

Als sociaal secretariaat ontvingen wij van de RSZ de lijst van onze klanten waarvoor de RSZ dit automatisch uitstel voorziet. U kan dit dus ofwel bij ons navragen ofwel kan u dit zelf raadplegen in de onlinedienst Coronacrisis Check RSZ-uitstel die u op de website www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/index.htm terugvindt. Voer uw ondernemingsnummer in, en u ziet meteen of de RSZ u al een uitstel van betaling heeft toegekend.

Als u meent dat u ten onrechte geen automatisch uitstel gekregen heeft, kan u dit probleem online aan de RSZ melden via het elektronisch formulier via dezelfde link. De RSZ zal dit onderzoeken, waar nodig corrigeren en u hierover informeren.


Groep 2: uitstel RSZ na voorafgaande aangifte

Was u niet verplicht om te sluiten, maar hebt u het toch moeten doen omdat:

 • u niet aan de sanitaire maatregelen (social distancing) kunt voldoen, of
 • andere redenen hebt, bijvoorbeeld het feit dat uw toeleveranciers of klanten gesloten zijn

kan u terugvallen op deze maatregelen.

Om hiervan gebruik te kunnen maken zal u een verklaring op eer moeten indienen bij de RSZ. Ofwel kan u ons een mail te sturen op info@natpat.be en dan helpen wij u doorheen de formaliteiten ofwel kan u dit zelf aanvragen in de onlinedienst Coronacrisis Check RSZ-uitstel die u op  www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/index.htm terugvindt.

Het is hier wel vereist dat u een duidelijke motivatie geeft waarom u gekozen heeft om uw onderneming te sluiten. De motivatie kan en zal door de RSZ gecontroleerd worden.

Dit kan dus enkel voor die werkgevers die ALLE activiteiten van hun onderneming stopgezet hebben en niet vallen onder groep 1.


Groep 3: geen uitstel RSZ

Dit is van toepassing op de ondernemingen die niet onder groep 1 of groep vallen. Er is bijgevolg geen uitstel voorzien voor deze ondernemingen.

Deze ondernemingen kunnen uiteraard steeds een afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen. Deze aanvragen worden individueel door de RSZ behandeld.

Indien u een afbetalingsplan RSZ wenst aan te vragen volstaat het om een mail te sturen naar info@natpat.be  met daarin toegelicht:

voor welke RSZ-bijdragen u een plan wenst aan te vragen

in hoeveel termijnen (maximum 24 maanden)

en om welke reden (gemotiveerde aanvraag)

Heeft u al uw sociale zekerheidsbijdragen correct betaald, dan is het mogelijk dat de RSZ u vrijstelt van bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of intresten.


Alle klanten waarvan de betalingen van de facturen via een domiciliëring verlopen, worden gecontacteerd i.v.m. hun domiciliëring.


Voor updates, gelieve ook steeds onze website in het oog te houden.


We wensen u alvast het beste toe en zorg goed voor elkaar en jezelf!


Team NATPAT