image

Update COVID – 19 - Steunmaatregelen zelfstandigen!

Update COVID – 19 - Steunmaatregelen zelfstandigen

De overheid voorziet extra steunmaatregelen voor Vlaamse ondernemingen. We zetten voor u graag alle maatregelen op een rij en hoe u ze kan aanvragen. Vermits wij zelf geen sociaal verzekeringsfonds (“zelfstandige kas”) zijn, kunnen wij u NIET helpen met het aanvragen van deze maatregelen, het betreft hier louter een nieuwsbrief om u als klant in te lichten van enkele mogelijkheden die momenteel gekend zijn.

Gelieve uw vragen omtrent deze materie én de aanvragen te richten aan uw sociaal verzekeringsfonds(daar waar u driemaandelijks uw bijdragen betaalt) of met uw boekhouder te overleggen.

Wat betreft de betalingen bedrijfsvoorheffing en RSZ (bedragen die via onze facturen geïnd worden)  zijn er ook maatregelen op komst, hiervan informeren wij u tegen het einde van deze week, dan zouden deze maatregelen ook volledig gekend moeten zijn.


De Vlaamse hinderpremie (4.000 €)

Wie?

Alle ondernemers (handelaars, horeca en dienstverlening) met een fysieke locatie die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de nationale veiligheidsraad.  Voor horeca-ondernemers is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.

Hoe?

De aanvraag gebeurt via de website www.vlaio.be.


Het overbruggingsrecht

Wie?

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die zich omwille van het coronavirus genoodzaakt zien om hun zelfstandige activiteit te onderbreken of stop te zetten, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het overbruggingsrecht. De situaties worden geval per geval bekeken.

Hoe?

De aanvraag gebeurt bij uw sociaal verzekeringsfonds.


Uitstel betaling sociale bijdragen voor zelfstandigen

Wie?

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen. De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Hoe?

De aanvraag gebeurt bij uw sociaal verzekeringsfonds.


Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen

Wie?

U kan ook een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen.  Als u dit wil aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, moet u wel wachten tot u de afrekening van het tweede kwartaal hebt gekregen. Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is namelijk niet mogelijk.

Hoe?

Voor de aanvraag zelf kan u terecht op de portaalsite van de overheid. Of u gebruikt een aanvraagformulier van uw sociaal verzekeringsfonds. Dit formulier moet u aangetekend opsturen, samen met de nodige bewijsstukken. Het RSVZ zal uw aanvraag vervolgens behandelen.


Vermindering van de voorafbetaling sociale bijdragen voor zelfstandigen

Wie?

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende echtgenoten die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus zijn er extra steunmaatregelen.

Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen.

Hoe?

De aanvraag gebeurt bij uw sociaal verzekeringsfonds.


Uitstel betaling BTW, personenbelasting en vennootschapsbelasting

Wie?

Alle ondernemingen ongeacht de activiteitensector die aantonen dat ze effectieve hinder ondervinden ten gevolge van het coronavirus.

Ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betalingsmoeilijkheden ondervinden -denk aan faillissementsprocedure, WCO of gerechtelijke reorganisatie- kunnen geen gebruik maken van deze steunmaatregel.

Hoe?

U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.


Aanvraag afbetalingsplan BTW, personenbelasting en vennootschapsbelasting

Wie?

Alle ondernemingen ongeacht de activiteitensector die aantonen dat ze effectieve hinder ondervinden ten gevolge van het coronavirus.

Ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betalingsmoeilijkheden ondervinden -denk aan faillissementsprocedure, WCO of gerechtelijke reorganisatie- kunnen geen gebruik maken van deze steunmaatregel.

Hoe?

Voor de aanvraag zelf kan je terecht op de site: www.financien.belgium.be.


Deze opsomming van steunmaatregelen is niet volledig. Het betreft die maatregelen waarvan we merken dat onze klanten de meeste vragen hebben.


We wensen u alvast het beste toe en zorg goed voor elkaar en jezelf!

Team NATPAT