Skip to main content

Met de vakantieperiodes van uw werknemers in zicht, kan het zich voordoen dat een werknemer zich ziek meldt net vóór, tijdens of na zijn vakantie. Bent u in dat geval gewaarborgd loon verschuldigd aan de werknemer?

De datum van het begin van de arbeidsongeschiktheid is hierbij van groot belang. Hieronder maken we het onderscheid tussen de verschillende situaties die zich kunnen voordoen:

  1. De werknemer wordt ziek vóór aanvang van zijn vakantie

Wanneer de werknemer ziek wordt vlak vóór zijn vakantie en deze ziekteperiode loopt nog verder door tijdens de geplande vakantieperiode, dan wordt hij ook arbeidsongeschikt beschouwd tijdens die verlofperiode. De eerste schorsingsoorzaak primeert. De werknemer zal de dagen waarop hij vakantie gepland heeft, maar die gedekt zijn door een medisch attest, niet verliezen. Hij heeft het recht om de vakantiedagen op een later tijdstip op te nemen. Tijdens de ziektedagen zal hij recht hebben op gewaarborgd loon (uitgezonderd indien het een arbeider betreft die minder dan 1 maand anciënniteit heeft).

  1.  De werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie

Wanneer de werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, dan loopt de vakantie gewoon door alsof de werknemer niet ziek is. Hij kan zijn vakantiedagen niet meer verschuiven naar een later tijdstip. De periode van gewaarborgd loon begint al te lopen tijdens de vakantie. De werknemer heeft na afloop van de vakantie enkel nog recht op het saldo van het gewaarborgd loon.

In 2012 oordeelde het Europees Hof van Justitie wel dat, wanneer een werknemer ziek wordt tijdens een vakantieperiode, hij het recht moet hebben om de vakantiedagen later op te nemen. Het doel van jaarlijkse vakantie verschilt immers van het doel van ziekteverlof. Tijdens de jaarlijkse vakantie moet de werknemer de mogelijkheid hebben om te rusten en te ontspannen. Het ziekteverlof is dan weer nodig om te herstellen van een ziekte.

Tot op heden is de Belgische wetgeving echter nog niet aangepast aan dit arrest.