Skip to main content

Beste klanten

In onze vorige nieuwsbrief hadden we reeds meegegeven dat de kans heel groot was dat de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht die van toepassing was vanaf maart 2020 niet ging verlengd worden na 30 juni 2022. We kunnen nu eindelijk bevestigen dat deze procedure afloopt op 30 juni 2022Vanaf 1 juli 2022 gelden dus de klassieke regels voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Dat betekent onder meer dat de normale formaliteiten voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken (mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA …) moeten worden gerespecteerd en dat voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht opnieuw voldaan moet zijn aan de strikte definitie van overmacht (dat betekent onder meer dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig onmogelijk moet zijn).

Zo kan voor de volgende situaties nog tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd:

 • De werknemer is niet arbeidsongeschikt, maar moet in quarantaine of in isolatie om de verspreiding van het coronavirus te beperken en hij kan niet telewerken;
 • Tot 31/12/2022 heeft de werknemer het recht om afwezig te zijn op het werk wanneer hij moet instaan voor de opvang van een kind dat met hem samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan omdat:
  • het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap (gedeeltelijk of volledig) gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
  • het kind zelf in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

In die situaties kunnen er uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd gedurende de periode van de sluiting of de opgelegde quarantaine of isolatie. Er moet een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht verstuurd worden naar de RVA, samen met de nodige bewijsstukken (quarantaineattest, attest opvang kind sluiting corona, attest opvang kind quarantaine corona …).

Tijdelijke werkloosheid werkgebrek op grond van economische oorzaken
Er gelden tot 31/12/2022 een aantal soepele overgangsbepalingen. Hieronder vindt u de belangrijkste opgesomd:

 • De werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld op grond van werkgebrek wegens economische oorzaken kunnen worden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder eerst gedurende een bepaalde periode een aantal arbeidsdagen in loondienst te moeten bewijzen (net zoals dat voor de andere vormen van tijdelijke werkloosheid het geval is);
 • Tot 31/12/2022 moet de werkgever geen ASR scenario 2 afleveren indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen en enkel op het einde van de maand een ASR scenario 5 afleveren (aangifte van het aantal uren tijdelijke werkloosheid in de betrokken maand). Indien de werkgever zich beroept op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, wordt als code aard van de dag de code 5.1 (tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken) vermeld. De code 5.4 (tijdelijke werkloosheid wegens overmacht) kan vanaf 1 juli 2022 niet langer worden vermeld indien het gaat om tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.
 • De werknemer is tot 31/12/2022 vrijgesteld van het gebruik van een controlekaart C3.2A en moet de werkgever die dus niet overhandigen aan de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid. Aangezien er geen controlekaarten moeten worden afgeleverd, moeten ze ook niet worden ingeschreven in het (elektronische of papieren) validatieboek;
 • Als u uw arbeiders vanaf 1 juli 2022 in economische werkloosheid wil plaatsen, moet u ten laatste op 27 juni 2022 een kennisgeving bij de RVA indienen (tot 31/12/2022 is de wettelijke mededelingstermijn ingekort van 7 tot 3 kalenderdagen)
 • Er geldt tot 31/12/2022 voor de arbeiders voor de regeling volledige schorsing een soepele ligging van de verplichte werkweek. De werkgever kan:
  • Na 4 weken volledige schorsing een week werkhervatting invoeren
  • Na 8 weken volledige schorsing twee weken werkhervatting invoeren
  • Na 12 weken volledige schorsing drie weken werkhervatting invoeren. De aangevraagde schorsingsduur in de voorafgaande mededeling verstuurd naar de RVA kan niet meer bedragen dan 4 weken. De werkgever kan na afloop van de regeling evenwel onmiddellijk aansluitend een nieuwe regeling aanvragen.
  • Voorbeeld: de werkgever vraagt een regeling van volledige schorsing aan voor 4 weken. Onmiddellijk aansluitend vraagt hij een nieuwe regeling van volledige schorsing aan voor 4 weken. Na afloop van deze regeling wordt het werk voor twee weken hervat.

Wenst u dat NATPAT instaat voor het vervullen van de formaliteiten om de procedure economische werkloosheid in te voeren? Gelieve ons hiervan tijdig op de hoogte stellen via mail op info@natpat.be.

Ook voor de bedienden zijn er nog een aantal versoepelingen van toepassing tot 31/12/2022 – onder meer een overgangsregeling aangaande (de voorwaarden opgenomen in) het formulier C106A. Gelet op de complexiteit van deze regelgeving, raden wij u aan om spoedig contact op te nemen met onze dienst indien u vragen of bijstand nodig heeft bij de invoering van de economische werkloosheid voor uw bedienden.

Meer weten? Contacteer ons of raadpleeg de website van de RVA voor de volledige informatie.

TEAM NATPAT

Close Menu

Ons kantoor is open van maandag tem. vrijdag
van 08u30-12u30 en 13u30-16u30

Merksemheidelaan 72
2170 Antwerpen